1/8

Taipei

 

2016

透過與屋主每一次的溝通,我們掌握屋主基本需求,了解客戶的喜好將它融入在設計裡,美學和機能可以無形融合,融入生活中。

1
1
3
3
4
4
5
5
7
7
9
9
11
11
12
12